U-Tube Barack Obama Song:

 http://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY